جو غيبز رايسينغ
United States
الفريق

جو غيبز رايسينغ